คนไทยโสด-มีลูกน้อยแนะรับมือสังคมสูงวัย

Categories: health news.

Feb 15, 2018 // By:admin // No Comment

วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาฯ เผยผลการสำรวจประชากรพบปี 2560 คนไทยอยากมีบุตร 1.69 คน ลดลงจากปี 2544อยู่ที่ 1.86 คน หญิงอายุ 35-39 ปีมีแนวโน้มไม่แต่งงานและอยู่เป็นโสดมากสุด ขณะที่ปัจจุบันผู้สูงอายุ 18% ของประชากรปี 2564 จะเพิ่มอีก 20% ชี้ 1 ใน 3 มีรายได้ ไม่ถึง 30,0000 บาทต่อปี ขณะที่ เด็กเกิดน้อยปี 2560 เพียง 7 แสนคนคาดว่า ปี 2583 จะเกิด 5 แสน แนะทุกภาคส่วน ร่วมมือวางแผนยุทธศาสตร์ดูแลเด็กและผู้สูงอายุ

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดงาน “สานพลังเพื่ออนาคต ประเทศไทย ยุคเด็ก เกิดน้อย สังคมสูงวัย” ซึ่งเป็นความร่วมมือของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม 30 หน่วยงาน ว่าประเทศไทยกำลังเผชิญกับภาวะจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับหลายประเทศทั่วโลก ขณะนี้ไทยมีผู้สูงอายุ 18% ของประชากรทั้งหมด ในปี 2564 จะเพิ่มอีก 20% และในปี 2574 มีผู้สูงอายุ 28% ของประชากรทั้งหมด ที่น่าเป็นห่วงคือ 1 ใน 3 ของผู้สูงอายุเป็น ผู้มีรายได้ไม่น้อย ไม่ถึง 30,0000 บาทต่อปี มีภาวะเจ็บป่วยความดัน เบาหวานถึง 60% และโรคอื่นๆ ขณะที่ ปัญหาเด็กเกิดน้อย ข้อมูลจาก สธ.ระบุปี 2546 มีเด็กเกิดประมาณ 8 แสนคน ปี 2560 เด็กเกิด 7 แสนคน และคาดว่าใน ปี 2583 เด็กเกิดประมาณ 5 แสนคน ซึ่งแนวโน้มจะลดลง ยังมีความน่าเป็นห่วงในเรื่องคุณภาพเด็กทั้งด้านพัฒนาการ โภชนาการที่ต่ำกว่าเกณฑ์อีกด้วย ปัญหาเด็กเกิดน้อยลง จำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มเป็นงานสำคัญที่ต้องวางแผนแก้ไขอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ แต่อาศัยเพียงหน่วยงานราชการดำเนินการ อย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอ ทุกภาคส่วน มาร่วมบูรณาการทำงานร่วมกันนำแผนงาน และยุทธศาสตร์ไปสู่การขับเคลื่อนนโยบาย หรือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิต อย่างไรก็ตาม สธ.และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ถือเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลทั้งเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพของเด็กและ ผู้สูงอายุ โดยให้พม.เป็นเจ้าภาพหลักเชิญ หน่วยงานต่างๆเรื่องดังกล่าวมาประชุมหารือเพื่อวางแผนขับเคลื่อนงานร่วมกันต่อไป. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth

About admin

Browse Archived Articles by admin

Related

Sorry. There are no related articles at this time.